Close

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Aanmelding
1. De aanmelding voor een opleiding bij Beautiful By Elise is strikt persoonlijk.
2. Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier is een overeenkomst tot stand gekomen met Beautiful By Elise welke overeenkomst hierna de studieovereenkomst wordt genoemd.
3. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden en heeft vanaf dat moment een bindende overeenkomst met Beautiful By Elise, zelfs als het inschrijfformulier verder niet (volledig) of onjuist is ingevuld. 
4. De studieovereenkomst heeft betrekking op de op het inschrijfformulier vermelde opleiding, alsmede op de inhoud van beschikbare opleidingsinformatie.
5. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de studieovereenkomst.

Artikel 2: Bewijs van inschrijving
1. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier door Beautiful By Elise wordt aan degene die zich heeft aangemeld, hierna te noemen de deelnemer,  een afschrift gestuurd van de termijnen en voorwaarden van inschrijving voor de eigen administratie.
2. Indien de opleiding aanvangt binnen de termijn van een week na het moment van inschrijving, ontvangt de deelnemer geen apart bewijs van inschrijving doch een uitnodiging voor de opleiding. Deze uitnodiging geldt als bewijs van inschrijving.

Artikel 3: Betaling opleidingsgeld
1. De deelnemer is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.
2. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld kan Beautiful By Elise de deelnemer verdere deelname aan de opleiding ontzeggen.
3. Bij blijvende niet – of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de studieovereenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de deelnemer.

Artikel 4: Annulering van de aanmelding
1. Vanaf de datum van aanmelding heb je 14 dagen bedenktijd. Hierna worden bij afmelding annuleringskosten in rekening gebracht.
2. Annuleren kan via mail of schriftelijk per reguliere post.
3. Annuleringskosten
– Bij annulering meer dan een maand voor aanvang wordt €50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
– Bij nog latere annulering bent u de volledige prijs verschuldigd.
4. Beautiful By Elise behoudt zich het recht voor een opleiding wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. De deelnemers worden tijdig, doch uiterlijk één week voor de geplande aanvang van de opleiding, hiervan op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten behoeve van een volgende datum waarop de opleiding plaatsvindt.
5. Beautiful By Elise brengt deelnemers aan gesubsidieerde
scholingstrajecten die voortijdig en zonder akkoordverklaring van de directie de opleiding beëindigen de daaraan verbonden kosten in rekening.
6. De inschrijvingen is definitief zodra de aanbetaling bij ons is voldaan. Bij het niet verschijnen op een cursus wordt er geen cursusgeld teruggestort.
7. Bij het afmelden van een Master Class binnen 24 uur, wordt er in overleg een nieuwe datum gepland.

Artikel 5: Tussentijds beëindigen van de opleiding
1. Tussentijdse beëindiging van de opleiding leidt in beginsel niet tot restitutie van het opleidingsgeld.
2. Indien de tussentijdse beëindiging het gevolg is van zwaarwegende persoonlijke en/of familieomstandigheden van de deelnemer, kan het betaalde opleidingsgeld of een evenredig deel daarvan, zulks ter beoordeling van de directie van Beautiful By Elise , aan de deelnemer c.q. rechthebbende worden gerestitueerd, mits de beëindiging schriftelijk per reguliere post en onder opgave van redenen is geschied.
3. Tussentijds beëindigen van de opleiding leidt in alle gevallen tot ontbinding van de studieovereenkomst.

Artikel 6: Verzuim
1. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het opleidingsgeld.

Artikel 7: Uitval van opleidingsactiviteiten
1. Beautiful By Elise is gehouden uitval van opleidingsactiviteiten naar beste vermogen te voorkomen.
2. Niet genoten opleidingsactiviteiten als gevolg van uitval daarvan, worden op een ander tijdstip door Beautiful By Elise aangeboden, en worden zo mogelijk in overleg met de deelnemer vastgelegd. Uitval van opleidingsactiviteiten alsmede het opnieuw aanbieden daarvan wordt zo spoedig mogelijk aan de deelnemer bekend gemaakt.

Artikel 8: Plaatsing voor de opleiding
1. De datum waarop Beautiful By Elise jouw aanmeldingsformulier ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de opleiding.

Artikel 9: Opleidingsinformatie
1. De deelnemer ontvangt zo spoedig mogelijk vóór aanvang van de opleiding een rooster waarop de opleidingsdata en –tijdstippen zijn vermeld.
2. Beautiful By Elise heeft het recht wegens dringende organisatorische omstandigheden (tussentijds) de opleidingsdata of –tijdstippen te wijzigen. Hierbij zal naar vermogen rekening worden gehouden met belangen van de deelnemers.
3. In de situatie dat lessen uitvallen, heeft Beautiful By Elise geen andere verplichting dan het (doen) organiseren van inhaal- c.q. vervangende lessen.
4. Deelnemers dienen zelf voor modellen te zorgen. Indien dit niet mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de modellenlijst zoals aanwezig bij Beautiful By Elise.

Artikel 10: Auteursrecht opleidingsmateriaal/eigendomsrecht
1. De deelnemer verkrijgt het eigendom van het opleidingsmateriaal na volledige betaling ervan.
2. Op het door Beautiful By Elise ontwikkelde opleidingsmateriaal rust het auteursrecht.
3. Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beautiful By Elise.

Artikel 11: Schade
1. De deelnemer is ten allen tijden aansprakelijk voor alle schade die door deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico.
2. Ook is de deelnemer te allen tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of meubilair.

Artikel 12: Diploma’s & Certificaten
1. Na het afronden van de opleiding(en) ontvang je een Certificaat. Er zijn ook opleidingen waarna je nog een landelijk examen kunt doen. Dit dienen de deelnemers zelf in de gaten te houden en te regelen.

  1. Beautiful By Elise geeft een certificaatgarantie. Indien de deelnemer alle benodigde zelfstudie (en meer) en praktijktraining naar beste vermogen heeft voldaan, maar toch meer begeleiding en extra training behoeft, om het certificaat te behalen, biedt Beautiful By Elise de deelnemer een kosteloze extra dag aan.
  2. Indien de deelnemer niet alle benodigde zelfstudie (en meer) en praktijktraining heeft voldaan, en hierdoor meer begeleiding en extra training behoeft, om het certificaat te behalen, biedt Beautiful By Elise aanvullende betaalde lessen aan.
  3. In artikel 12 sub 2 genoemde Certificaatgarantie geldt uitsluitend na beoordeling van de docent van Beautiful By Elise.

Artikel 13: Persoonsgegevens & Privacy
1. De deelnemer voorziet het Yevgenia PMU BV bij inschrijving van alle gegevens, waarvan het Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het opleidingsbeleid. Beautiful By Elise behandelt de vertrouwelijke gegevens van de deelnemer volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14: Geheimhouding
1. Beautiful By Elise en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de deelnemer heeft meegedeeld tijdens en voor aanvang van de opleiding. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de deelnemer is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. De geheimhoudingsplicht vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beautiful By Elise verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 15: Overige bepalingen
1. Beautiful By Elise is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan eigendommen van deelnemers gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar Beautiful By Elise de opleiding verzorgt.

Artikel 16: Klachten

  1. Klachten die worden geregistreerd worden altijd vertrouwelijk behandeld door Beautiful By Elise .
  2. Binnen 4 weken zal Beautiful By Elise deze klacht beantwoorden.
  3. Mocht Beautiful By Elise meer tijd nodig hebben voor het onderzoek van een klacht , word u binnen de aangegeven termijn in kennis gesteld.